မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ITPEC စာမေးပွဲများ ကျင်းပမည် ITPEC FE Exam အတွက် Intensive Training ဖွင့်လှစ်မည်။

August 2, 2023 သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်...

Written by:

August 2, 2023 / Comments Off on မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ITPEC စာမေးပွဲများ ကျင်းပမည် ITPEC FE Exam အတွက် Intensive Training ဖွင့်လှစ်မည်။

MCPA Member ဝင်လိုသူများအတွက် စည်းကမ်းချက်များ

July 14, 2023 MCPA Member ဝင်လိုသူများအတွက် စည်းကမ်းချက်များ Student Member ဝင်ခွင့်ရသူများ...

Written by:

July 14, 2023 / Comments Off on MCPA Member ဝင်လိုသူများအတွက် စည်းကမ်းချက်များ

Written by:

July 14, 2023 / Comments Off on မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၏ အသင်းဝင်ကြေး၊ နှစ်စဉ်ကြေး နှုန်းထားများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးခြင်း။

ITPEC Exam Fees အသစ်နှုန်းထားများ

July 11, 2023 ITPEC Exam Fees အသစ်နှုန်းထားများ...

Written by:

July 11, 2023 / Comments Off on ITPEC Exam Fees အသစ်နှုန်းထားများ

ITPEC Exam Result များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

May 20, 2023 ITPEC Exam Result များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း (Exam Date – 30-04-2023)...

Written by:

May 20, 2023 / Comments Off on ITPEC Exam Result များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ITPEC စာမေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်

April 30, 2023 သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်...

Written by:

April 30, 2023 / Comments Off on ITPEC စာမေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်

မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ITPEC စာမေးပွဲများ ကျင်းပမည် ITPEC FE Exam အတွက် Intensive Training ဖွင့်လှစ်မည်

February 3, 2023 သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်...

Written by:

February 3, 2023 / Comments Off on မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ITPEC စာမေးပွဲများ ကျင်းပမည် ITPEC FE Exam အတွက် Intensive Training ဖွင့်လှစ်မည်

ITPEC Exam မေးခွန်းပုံစံ ပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း

January 13, 2023 မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် IPA မှ နှစ်စဉ်...

Written by:

January 13, 2023 / Comments Off on ITPEC Exam မေးခွန်းပုံစံ ပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း

ITPEC Exam Result များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

November 16, 2022 ITPEC Exam Result များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း (Exam Date – 23.10.2022)...

Written by:

November 16, 2022 / Comments Off on ITPEC Exam Result များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Written by:

October 17, 2022 / Comments Off on ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ Asia Pacific Tele community၊ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ အသင်းချုပ်၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် Asia Pacific Tele Community မှ ပေးအပ်သော အထောက်အပံ့ဖြင့် ကျင်းပသည့် APT Young Professionals and Studends Programme for 2022 “IoT Smart Challenge for Agri-Tech Sector Project Competition” ပြိုင်ပွဲကို အောင်မြင်စွာကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။