မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၏ အသင်းဝင်ကြေး၊ နှစ်စဉ်ကြေး နှုန်းထားများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးခြင်း။

July 14, 2023 / Comments Off on မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၏ အသင်းဝင်ကြေး၊ နှစ်စဉ်ကြေး နှုန်းထားများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးခြင်း။

News