၂၈.၄.၂၀၁၉ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် ကျင်းပစစ်ဆေးခဲ့သည့် (၇) နိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြု ITPEC Exam ကို ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းနှင့် ပဲခူးတိုင်းတို့မှ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြရာ Information Technology Passport Examination (IP Exam) တွင် စုစုပေါင်း (၅၀၈) ဦးနှင့် Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE Exam) တွင် စုစုပေါင်း (၃၅၆) ဦးတို့ ဖြေဆိုခဲ့ကြပါသည်။

April 29, 2019 / Comments Off on ၂၈.၄.၂၀၁၉ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် ကျင်းပစစ်ဆေးခဲ့သည့် (၇) နိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြု ITPEC Exam ကို ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းနှင့် ပဲခူးတိုင်းတို့မှ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြရာ Information Technology Passport Examination (IP Exam) တွင် စုစုပေါင်း (၅၀၈) ဦးနှင့် Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE Exam) တွင် စုစုပေါင်း (၃၅၆) ဦးတို့ ဖြေဆိုခဲ့ကြပါသည်။

News

၂၈.၄.၂၀၁၉ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် ကျင်းပစစ်ဆေးခဲ့သည့် (၇) နိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြု ITPEC Exam ကို ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းနှင့် ပဲခူးတိုင်းတို့မှ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြရာ Information Technology Passport Examination (IP Exam) တွင် စုစုပေါင်း (၅၀၈) ဦးနှင့် Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE Exam) တွင် စုစုပေါင်း (၃၅၆) ဦးတို့ ဖြေဆိုခဲ့ကြပါသည်။