၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၂) ရက်တွင် Conference Hall, Main Building, MICT Park ၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် APT Young Professional and Students Programme 2018 Myanmar Robotic Competition တွင် Fire Fighting ခေါင်းစဉ်နှင့် Search & Rescue ခေါင်းစဉ်များတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိသည့် အဖွဲ့များ၏ အမည်စာရင်းများအား ထုတ်ပြန်ခြင်း

November 24, 2018 / Comments Off on ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၂) ရက်တွင် Conference Hall, Main Building, MICT Park ၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် APT Young Professional and Students Programme 2018 Myanmar Robotic Competition တွင် Fire Fighting ခေါင်းစဉ်နှင့် Search & Rescue ခေါင်းစဉ်များတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိသည့် အဖွဲ့များ၏ အမည်စာရင်းများအား ထုတ်ပြန်ခြင်း

News

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၂) ရက်တွင် Conference Hall, Main Building, MICT Park ၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် APT Young Professional and Students Programme 2018 Myanmar Robotic Competition တွင် Fire Fighting ခေါင်းစဉ်နှင့် Search & Rescue ခေါင်းစဉ်များတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိသည့် အဖွဲ့များ၏ အမည်စာရင်းများအား ထုတ်ပြန်ခြင်း