မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူးကျင်းပလျှက်ရှိသည့် (၇) နိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြု ITPEC Exam ကို ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ မကွေးတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းနှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့မှ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြရာ Information Technology Passport examination (IP Exam) တွင် စုစုပေါင်း (၅၉၅) ဦး၊ Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE Exam) တွင် စုစုပေါင်း (၅၄၇) ဦးနှင့် Applied Information Technology Engineer Examination (AP Exam) တွင် စုစုပေါင်း (၃၆) ဦး အသီးသီး ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြပါသည်။

October 27, 2019 / Comments Off on မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူးကျင်းပလျှက်ရှိသည့် (၇) နိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြု ITPEC Exam ကို ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ မကွေးတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းနှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့မှ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြရာ Information Technology Passport examination (IP Exam) တွင် စုစုပေါင်း (၅၉၅) ဦး၊ Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE Exam) တွင် စုစုပေါင်း (၅၄၇) ဦးနှင့် Applied Information Technology Engineer Examination (AP Exam) တွင် စုစုပေါင်း (၃၆) ဦး အသီးသီး ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြပါသည်။

News

မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူးကျင်းပလျှက်ရှိသည့် (၇) နိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြု ITPEC Exam ကို ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ မကွေးတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းနှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့မှ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြရာ Information Technology Passport examination (IP Exam) တွင် စုစုပေါင်း (၅၉၅) ဦး၊ Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE Exam) တွင် စုစုပေါင်း (၅၄၇) ဦးနှင့် Applied Information Technology Engineer Examination (AP Exam) တွင် စုစုပေါင်း (၃၆) ဦး အသီးသီး ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်း