မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူးကျင်းပလျှက်ရှိသည့် (၇) နိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြု ITPPEC Exam ကို ၂၈.၁၀.၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများအားလုံး၌ တစ်ချိန်တည်း ကျင်းပစစ်ဆေးခဲ့ရာ ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ မကွေးတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းနှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့မှ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြပါသည်။

October 29, 2018 / Comments Off on မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူးကျင်းပလျှက်ရှိသည့် (၇) နိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြု ITPPEC Exam ကို ၂၈.၁၀.၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများအားလုံး၌ တစ်ချိန်တည်း ကျင်းပစစ်ဆေးခဲ့ရာ ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ မကွေးတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းနှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့မှ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြပါသည်။

News

မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူးကျင်းပလျှက်ရှိသည့် (၇) နိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြု ITPPEC Exam ကို ၂၈.၁၀.၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများအားလုံး၌ တစ်ချိန်တည်း ကျင်းပစစ်ဆေးခဲ့ရာ ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ မကွေးတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းနှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့မှ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြပါသည်။ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများအားလုံးမှ IP Exam တွင် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူစုစုပေါင်း (460) ဦး၊ FE Exam တွင် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူစုစုပေါင်း (439) ဦး၊ AP Exam တွင် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူစုစုပေါင်း (44) ဦး အသီးသီး ဖြေဆိုခဲ့ကြပါသည်။