မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူးကျင်းပလျှက်ရှိသည့် ITPEC Exam အတွက် Intensive Training ကို ယနေ့နံနက်တွင် အဆောင် (၁၄) Kanaung Hub ၌ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

September 15, 2018 / Comments Off on မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူးကျင်းပလျှက်ရှိသည့် ITPEC Exam အတွက် Intensive Training ကို ယနေ့နံနက်တွင် အဆောင် (၁၄) Kanaung Hub ၌ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

News

မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူးကျင်းပလျှက်ရှိသည့် ITPEC Exam အတွက် Intensive Training ကို ယနေ့နံနက်တွင် အဆောင် (၁၄) Kanaung Hub ၌ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။